Intercollegiale Toetsing Voorbeelden


Wat levert het project op. Een uitgewerkt model voor intercollegiale toetsing, dat beoogt professionals en management te ondersteunen bij het toetsen in hoeverre hun huidige praktijk aansluit op kwaliteitsstandaarden op hun werkterrein en waar verbeterpunten liggen. Bij intercollegiale toetsing vergelijkt u als professional uw werkwijze en actueel handelen met normen en richtlijnen van andere professionals uit dezelfde discipline. De professionele werkwijze. Worden daarmee bevordert en bewaakt. U kunt intercollegiale toetsing gebruiken om vaktechnische kennis, professioneel handelen en de inrichting van werkprocessen te bespreken. Bijvoorbeeld door na te gaan of uw handelen in overeenstemming is met een beroepscode.

Intercollegiale toetsing, intervisie, casuïstiekbespreking en fto zijn leervormen die op elkaar lijken. Maar alleen bijeenkomsten die voldoen aan alle hierboven genoemde kenmerken kun je in je portfolio opnemen als intercollegiale toetsing. Intercollegiale toetsing verpleegkundig specialisten spaarne ziekenhuis, september. Groot mammacarcinoom van 6 cm in lateraal onderkwadrant van de rechter mamma en pathologische klieren rechts axillair. Twee cm groot gebied van pathologische aankleuring centraal in de linker mamma, verdacht voor 2e maligniteit. Echo rechter oksel en zonodig cytologische punctie van een van de lymfeklieren.

We noemen hier twee voorbeelden. Intercollegiale toetsing. Intervisie hieronder beschrijven we kort deze verschillende mogelijkheden. Intercollegiale toetsing intercollegiale toetsing heeft als doel het bevorderen en bewaken van de professionele werkwijze van zorggroepen. De zorggroep vergelijkt zijn handelen met dat van collega zorggroepen en bespreekt normen en richtlijnen. Bij intercollegiale toetsing wordt aan verbetering gewerkt aan de hand van de centrale vraag. Wat kan beter in ons handelen. Voorbeelden zijn de verslaglegging in de dossiers, de beoordeling van surmenage bij docenten, het knieonderzoek of het afnemen van de arbeidsanamnese.

Het nieuwe format voor de verslaglegging van intercollegiale toetsing staat online. Dit format is de afgelopen periode door verschillende verpleegkundig specialisten getest en de reacties erop zijn positief. Is vanuit vvn een project voor intercollegiale toetsing binnen de wijkverpleging van start gegaan. Voor dit project zijn we op zoek naar voorbeelden van methoden die in de praktijk al worden gebruikt voor intercollegiale toetsing.

Banning projects helpt u bij het organiseren, faciliteren en inzetten van intervisie en. Of intercollegiale toetsing als ontwikkelinstrument. Voor meer informatie. Protocol voor de intercollegiale visitatie. Met een visitatiecommissie wordt bedoeld een commissie bestaande uit tenminste twee parodontologen nvvp die volgens het reglement voor visitatie en intercollegiale toetsing parodontoloog zijn aangewezen voor een bepaalde visitatie.

Pati├źntenbesprekingen, intervisiebijeenkomsten, werkoverleg en farmacotherapeutisch overleg zijn geen vormen van intercollegiale toetsing. Haar handelen laat toetsen, stelt vooraf leerdoelen op. Maar ook de andere leden van de toetsgroep formuleren vooraf persoonlijke leerdoelen. Nieuwlaat pagina 2 van 27 integrale toetsing met hart en ziel de vnt heeft in. De intervisie als instrument voor intercollegiale toetsing ingevoerd.

Vertalingen in context van. Voor intercollegiale toetsing. Engels van reverso context. Het verdient aanbeveling te voorzien in een versnelde procedure voor het opnieuw indienen van aanvragen en voor intercollegiale toetsing in gevallen waarin het dossier recentelijk werd samengesteld en besproken. Intercollegiale toetsing een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij wordt gereflecteerd op het eigen handelen, van verslavingsartsen knmg of andere professionals met wie in multidisciplinair verband aan hetzelfde proces wordt samengewerkt.